Algemene Voorwaarden

Versie 1.4 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/02/2020.

Bedrijfsgegevens

Sandhills Studio is gevestigd te Driehoekstraat 140, 2240 Zandhoven, België en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0696.591.939.

Contactgegevens:
Website: www.SandhillsStudio.com
E-mail: [email protected]
Driehoekstraat 140,
2240 Zandhoven,
België

Privacybeleid

Sandhills Studio respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom werd dit privacybeleid opgemaakt dat u altijd terugvinden kan op onze website.

Intellectueel Eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Sandhills Studio.

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Sandhills Studio daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in het gedeelte over het gebruik van het resultaat.

Sandhills Studio heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Sandhills Studio het resultaat zonder vermelding van de naam van Sandhills Studio openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Tenzij anders beschreven, blijven de in het kader van de opdracht door Sandhills Studio tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties, broncodes, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Sandhills Studio, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Sandhills Studio jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Indien de opdrachtgever een reproductie-opdracht geeft aan Sandhills Studio onder de vorm van een gehele, gedeeltelijke of louter door montage herwerkte productie dan wordt verondersteld dat de opdrachtgever hiertoe over de nodige rechten beschikt en wanneer dit niet het geval zou zijn Sandhills Studio hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De inhoud en de media die op de site worden aangeboden ter informatie is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is bepaald, mag geen enkel deel van de site, inhoud of tekens worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, gedistribueerd, verkocht of anderszins uitgebuit voor welk commercieel doel dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op onze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Sandhills Studio en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij Sandhills Studio zijn services aanbiedt, worden beheerst in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Offertes en aanbiedingen

De door Sandhills Studio gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven of zolang de aangegeven voorraad strekt.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Indien de offerte binnen de geldigheidstermijn schriftelijk wordt aanvaard ter uitvoering, wordt een voorschotbedrag van 20% op het totaalbedrag incl. BTW geëist.

Uitvoering van de overeenkomst

De verbintenissen van Sandhills Studio betreffen middelenverbintenissen, dewelke naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sandhills Studio het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sandhills Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sandhills Studio worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sandhills Studio zijn verstrekt, heeft Sandhills Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Sandhills Studio de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien een audiovisuele opname van welke aard ook op locatie niet kan geschieden op verzoek van de opdrachtgever omwille van eender welke reden ook dan kan hiervoor door Sandhills Studio een forfaitaire annulatiekost aangerekend worden van 200 euro excl. BTW indien Sandhills Studio minder dan 48 uur voor de opnamedag hiervan in kennis wordt gesteld. De opnamedag begint om 00:00 uur.

Contractsduur en uitvoeringstermijn

De overeenkomst kan er één zijn:

 • voor het uitvoeren van een welbepaalde opdracht en nadien/of
 • bestaande uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, zodat het een overeenkomst is voor onbepaalde termijn.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is deze louter indicatief en zal de overschrijding ervan dus nooit recht geven aan de opdrachtgever om de opdracht te annuleren of om aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Gebruik van het resultaat

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Sandhills Studio, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.

Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van Sandhills Studio aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Sandhills Studio kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Sandhills Studio recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen totaalbedrag, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

 • vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; bv. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in de bezoldiging van deze Algemene Voorwaarden;
 • indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in de bezoldiging van deze Algemene Voorwaarden;
 • ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig zijn met gebruik van het resultaat aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

Sandhills Studio heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Met betrekking tot de overeenkomst voor het uitvoeren van een welbepaalde opdracht:

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt vooraleer ze volledig is uitgevoerd, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Sandhills Studio, of wanneer Sandhills Studio de overeenkomst beëindigt vooraleer ze volledig is uitgevoerd wegens een toerekenbare tekortkoming door de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever minstens de verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden gemaakte kosten te vergoeden, met een minimum van 75% van de totaalofferte.

Het in gebreke blijven aan een betalingsverplichting te voldoen maakt alleszins een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever uit, op basis waarvan Sandhills Studio de overeenkomst onmiddellijk kan beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever.

Met betrekking tot de overeenkomst tot het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, hetgeen een overeenkomst is voor onbepaalde termijn:

Deze overeenkomst kan door de opdrachtgever slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Sandhills Studio blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Deze overeenkomst kan door Sandhills Studio worden beëindigd door een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Sandhills Studio kan deze overeenkomst evenwel met onmiddellijke ingang beëindigen ten gevolge een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever, zoals het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Gebreken en klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sandhills Studio.

Indien een klacht gegrond is, zal Sandhills Studio de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sandhills Studio slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen vermeld onder aansprakelijkheid.

Bezoldiging

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste bezoldiging wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de volgende zaken van deze algemene voorwaarden:

 • Offertes en aanbiedingen
 • Wijziging van de overeenkomst

Indien geen vaste bezoldiging wordt overeengekomen, gelden de volgende zaken:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Contractsduur en uitvoeringstermijn
 • Wijziging van de overeenkomst

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste bezoldiging overeenkomen. De vaste bezoldiging is exclusief BTW.

Indien geen vaste bezoldiging wordt overeengekomen, zal de bezoldiging worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De bezoldiging wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sandhills Studio, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Eventuele kostenramingen zijn excl. BTW, doch houden rekening met eventueel terugvorderbare taksen welke bijgevolg niet terugvorderbaar zijn door de opdrachtgever.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Indien Sandhills Studio met de opdrachtgever een vaste bezoldiging of uurtarief overeenkomt, is Sandhills Studio niettemin gerechtigd tot verhoging van deze bezoldiging of tarief. Sandhills Studio mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Sandhills Studio kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk op de vervaldag van de facturen, bij gebreke waaraan een verwijlintrest verschuldigd is van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaald factuurbedrag met een minimum van 75€ per factuur. Daarenboven is de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10€ per aanmaning en 15€ per aangetekende aanmaning die Sandhills Studio stuurt ter betaling van facturen.

Van zodra één factuur niet betaald is op de vervaldag, worden alle facturen opeisbaar (ook de facturen die nog niet vervallen zijn).

Door de opdrachtgever gedane betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan pas op de facturen, waarbij de betaling eerst wordt aangerekend op de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Voor het afhandelen van de betalingen via het online portaal wordt gebruik gemaakt van het betalingsplatform Mollie. Mollie biedt voor Sandhills Studio de volgende betalingsmogelijkheden aan:

 • Bankoverschrijving
 • SEPA-domiciliëring
 • Bancontact/Mister Cash
 • iDeal

Indien u geen gebruik wenst te maken van deze online betalingsmethode kunt u altijd een SEPA of SWIFT overschrijving uitvoeren naar het opgegeven bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur die u van ons ontvangen heeft en kan bezichtigd worden op ons factuur portaal.

Sandhills Studio gaat pas over tot levering van het product of service wanneer de betaling goed is ontvangen of wanneer dit anders werd afgesproken. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door de ondernemer gewezen op de te late betaling en gunt de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, is de klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, = 10% over de daaropvolgende € 2.500, = 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

De klant gaat ermee akkoord om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken. Hij gaat er verder mee akkoord dat de account- en betalingsinformatie, inclusief het e-mailadres, de betaalmethode en de vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bijgewerkt worden, zodat de ondernemer de transacties kan voltooien en bij een probleem de consument zo nodig kan contacteren. Prijzen kunnen op elk moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Alle betalingen worden in Euro (€) uitgevoerd.

Sandhills Studio behoudt zich het recht om eender welk product of service te weigeren. Sandhills Studio kan naar eigen goeddunken de service of het product per persoon of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde betaalmethode of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken.

Aansprakelijkheid

Indien Sandhills Studio aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van Sandhills Studio, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Sandhills Studio beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In afwijking van hetgeen hierboven in offertes en aanbiedingen van deze algemene voorwaarden is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 • Sandhills Studio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Sandhills Studio opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sandhills Studio niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De reeds verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Geschillenregeling

Uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de overeenkomst tussen Sandhills Studio en de opdrachtgever en enkel het Belgische recht is op deze geschillen van toepassing.

Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Sandhills Studio behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen.

Deze algemene voorwaarden zijn daarom aangepast aan het gebruik van, en de mogelijkheden op onze website, diensten en services die wij leveren. Alle nieuwe functies of diensten die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden van de website regelmatig te controleren op wijzigingen. Op deze pagina zal u dan ook altijd de meest recente versie vinden van onze algemene voorwaarden.